Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT HOMEBOX

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT HOMEBOX
 • Tên giao dịch: HOMEBOX CO., LTD
 • Địa chỉ: 1147/27A Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh
 • Giấy phép kinh doanh: 0312563978 | Ngày cấp: 27/11/2013
 • Mã số thuế: 0312563978
 • Ngày hoạt động: 26/11/2013
 • Hoạt động chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRANG TRÍ NỘI THẤT HOMEBOX:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 Y
2 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
3 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 N
4 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
5 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390 N
6 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
7 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
8 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
9 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
10 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
11 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752 N
12 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 4753 N
13 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759 N
14 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
15 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
16 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
17 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820 N
18 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
19 Quảng cáo 7310 N
20 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490 N
21 Xây dựng nhà các loại 4100 N
22 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
23 Xây dựng công trình công ích 4220 N
24 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
25 Phá dỡ 4311 N
26 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
27 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH XAY DUNG TRANG TRI NOI THAT HOMEBOX
 • Ten giao dich: HOMEBOX CO., LTD
 • Dia chi: 1147/27A Huynh Tan Phat, Phuong Phu Thuan, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Chi Thanh
 • Giay phep kinh doanh: 0312563978 | Ngay cap: 27/11/2013
 • Ma so thue: 0312563978
 • Ngay hoat dong: 26/11/2013
 • Hoat dong chinh: Hoat dong thiet ke chuyen dung
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH XAY DUNG TRANG TRI NOI THAT HOMEBOX:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Hoat dong thiet ke chuyen dung 7410 Y
2 To chuc gioi thieu va xuc tien thuong mai 8230 N
3 Lap dat he thong xay dung khac 4329 N
4 Hoan thien cong trinh xay dung 4330 N
5 Hoat dong xay dung chuyen dung khac 4390 N
6 Dai ly, moi gioi, dau gia 4610 N
7 Ban buon do dung khac cho gia dinh 4649 N
8 Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may khac 4659 N
9 Ban buon kim loai va quang kim loai 4662 N
10 Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat khac trong xay dung 4663 N
11 Ban le do ngu kim, son, kinh va thiet bi lap dat khac trong xay dung trong cac cua hang chuyen doanh 4752 N
12 Ban le tham, dem, chan, man, rem, vat lieu phu tuong va san trong cac cua hang chuyen doanh 4753 N
13 Ban le do dien gia dung, giuong, tu, ban, ghe va do noi that tuong tu, den va bo den dien, do dung gia dinh khac chua duoc phan vao dau trong cac cua hang chuyen doanh 4759 N
14 Lap dat he thong cap, thoat nuoc, lo suoi va dieu hoa khong khi 4322 N
15 Lap dat he thong dien 4321 N
16 Hoat dong ho tro dich vu tai chinh chua duoc phan vao dau 6619 N
17 Tu van, moi gioi, dau gia bat dong san, dau gia quyen su dung dat 6820 N
18 Hoat dong tu van quan ly 7020 N
19 Quang cao 7310 N
20 Hoat dong chuyen mon, khoa hoc va cong nghe khac chua duoc phan vao dau 7490 N
21 Xay dung nha cac loai 4100 N
22 Xay dung cong trinh duong sat va duong bo 4210 N
23 Xay dung cong trinh cong ich 4220 N
24 Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac 4290 N
25 Pha do 4311 N
26 Chuan bi mat bang 4312 N
27 Nha hang va cac dich vu an uong phuc vu luu dong 5610 N