Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ ĐỊA ỐC VIẾT HÙNG

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ ĐỊA ỐC VIẾT HÙNG
Địa chỉ: 1014A Nguyễn Duy Trinh , Phường Long Trường, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Văn Viết
Giấy phép kinh doanh: 0312058407 | Ngày cấp: 20/11/2012
Mã số thuế: 0312058407
Ngày hoạt động: 21/11/2012
Hoạt động chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH XAY DUNG DICH VU DIA OC VIET HUNG
Dia chi: 1014A Nguyen Duy Trinh , Phuong Long Truong, Quan 9, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Van Viet
Giay phep kinh doanh: 0312058407 | Ngay cap: 20/11/2012
Ma so thue: 0312058407
Ngay hoat dong: 21/11/2012
Hoat dong chinh: Tu van, moi gioi, dau gia bat dong san, dau gia quyen su dung dat


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...