Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN THIÊN PHÁT

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN THIÊN PHÁT
 • Tên giao dịch: THIEN THIEN PHAT CONSTRUCTION TRADING COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: 872 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Vũ
 • Giấy phép kinh doanh: 0312221653 | Ngày cấp: 04/04/2013
 • Mã số thuế: 0312221653
 • Ngày hoạt động: 01/05/2013
 • Hoạt động chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN THIÊN PHÁT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 Y
2 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512 N
3 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
5 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
6 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
8 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
9 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
10 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
11 Bán buôn đồ uống 4633 N
12 Bán buôn thực phẩm 4632 N
13 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
14 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
15 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 N
16 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4761 N
17 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
18 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430 N
19 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); 1410 N
20 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1329 N
21 Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324 N
22 Sản xuất thảm, chăn đệm 1323 N
23 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); 1322 N
24 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321 N
25 Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313 N
26 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
27 Bốc xếp hàng hóa 5224 N
28 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222 N
29 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 N
30 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
31 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); 4931 N
32 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542 N
33 Bán mô tô, xe máy 4541 N
34 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 N
35 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 N
36 Quảng cáo 7310 N
37 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
38 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 N
39 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5913 N
40 Hoạt động hậu kỳ 5912 N
41 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 N
42 Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220 N
43 Khai thác quặng sắt 0710 N
44 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
45 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219 N
46 Đại lý du lịch 7911 N
47 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
48 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
49 Hoạt động nhiếp ảnh 7420 N
50 Cho thuê xe có động cơ 7710 N
51 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 N
52 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513 N
53 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); 4512 N
54 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
55 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 N
56 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
57 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
58 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
59 Phá dỡ 4311 N
60 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
61 Xây dựng công trình công ích 4220 N
62 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
63 Xây dựng nhà các loại 4100 N
64 In ấn 1811 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI XAY DUNG THIEN THIEN PHAT
 • Ten giao dich: THIEN THIEN PHAT CONSTRUCTION TRADING COMPANY LIMITED
 • Dia chi: 872 Nguyen Trai, Phuong 14, Quan 5, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Hoang Vu
 • Giay phep kinh doanh: 0312221653 | Ngay cap: 04/04/2013
 • Ma so thue: 0312221653
 • Ngay hoat dong: 01/05/2013
 • Hoat dong chinh: Ban buon o to va xe co dong co khac
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH THUONG MAI XAY DUNG THIEN THIEN PHAT:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Ban buon o to va xe co dong co khac 4511 Y
2 San xuat vali, tui xach va cac loai tuong tu, san xuat yen dem 1512 N
3 Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan vao dau 4669 N
4 Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat khac trong xay dung 4663 N
5 Ban buon kim loai va quang kim loai 4662 N
6 Ban buon nhien lieu ran, long, khi va cac san pham lien quan 4661 N
7 Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may khac 4659 N
8 Ban buon thiet bi va linh kien dien tu, vien thong 4652 N
9 Ban buon do dung khac cho gia dinh 4649 N
10 Ban buon vai, hang may san, giay dep 4641 N
11 Ban buon do uong 4633 N
12 Ban buon thuc pham 4632 N
13 Ban buon nong, lam san nguyen lieu (tru go, tre, nua); va dong vat song 4620 N
14 Dai ly, moi gioi, dau gia 4610 N
15 Ban phu tung va cac bo phan phu tro cua mo to, xe may 4543 N
16 Ban le sach, bao, tap chi van phong pham trong cac cua hang chuyen doanh 4761 N
17 Ban le hang hoa khac moi trong cac cua hang chuyen doanh 4773 N
18 San xuat trang phuc det kim, dan moc 1430 N
19 May trang phuc (tru trang phuc tu da long thu); 1410 N
20 San xuat cac loai hang det khac chua duoc phan vao dau 1329 N
21 San xuat cac loai day ben va luoi 1324 N
22 San xuat tham, chan dem 1323 N
23 San xuat hang may san (tru trang phuc); 1322 N
24 San xuat vai det kim, vai dan moc va vai khong det khac 1321 N
25 Hoan thien san pham det 1313 N
26 Hoat dong dich vu ho tro khac lien quan den van tai 5229 N
27 Boc xep hang hoa 5224 N
28 Hoat dong dich vu ho tro truc tiep cho van tai duong thuy 5222 N
29 Kho bai va luu giu hang hoa 5210 N
30 Van tai hang hoa bang duong bo 4933 N
31 Van tai hanh khach duong bo trong noi thanh, ngoai thanh (tru van tai bang xe buyt); 4931 N
32 Bao duong va sua chua mo to, xe may 4542 N
33 Ban mo to, xe may 4541 N
34 Ban phu tung va cac bo phan phu tro cua o to va xe co dong co khac 4530 N
35 Nghien cuu thi truong va tham do du luan 7320 N
36 Quang cao 7310 N
37 Hoat dong tu van quan ly 7020 N
38 Tu van may vi tinh va quan tri he thong may vi tinh 6202 N
39 Hoat dong phat hanh phim dien anh, phim video va chuong trinh truyen hinh 5913 N
40 Hoat dong hau ky 5912 N
41 Gia cong co khi; xu ly va trang phu kim loai 2592 N
42 San xuat san pham tu plastic 2220 N
43 Khai thac quang sat 0710 N
44 To chuc gioi thieu va xuc tien thuong mai 8230 N
45 Photo, chuan bi tai lieu va cac hoat dong ho tro van phong dac biet khac 8219 N
46 Dai ly du lich 7911 N
47 Dich vu lien quan den in 1812 N
48 Hoat dong thiet ke chuyen dung 7410 N
49 Hoat dong nhiep anh 7420 N
50 Cho thue xe co dong co 7710 N
51 Bao duong, sua chua o to va xe co dong co khac 4520 N
52 Dai ly o to va xe co dong co khac 4513 N
53 Ban le o to con (loai 12 cho ngoi tro xuong); 4512 N
54 Hoan thien cong trinh xay dung 4330 N
55 Lap dat he thong xay dung khac 4329 N
56 Lap dat he thong cap, thoat nuoc, lo suoi va dieu hoa khong khi 4322 N
57 Lap dat he thong dien 4321 N
58 Chuan bi mat bang 4312 N
59 Pha do 4311 N
60 Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac 4290 N
61 Xay dung cong trinh cong ich 4220 N
62 Xay dung cong trinh duong sat va duong bo 4210 N
63 Xay dung nha cac loai 4100 N
64 In an 1811 N