Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN THIÊN PHÁT

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN THIÊN PHÁT
 • Tên giao dịch: THIEN THIEN PHAT CONSTRUCTION TRADING COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: 872 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Vũ
 • Giấy phép kinh doanh: 0312221653 | Ngày cấp: 04/04/2013
 • Mã số thuế: 0312221653
 • Ngày hoạt động: 01/05/2013
 • Hoạt động chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIÊN THIÊN PHÁT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 Y
2 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512 N
3 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
5 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 N
6 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659 N
8 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
9 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N
10 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
11 Bán buôn đồ uống 4633 N
12 Bán buôn thực phẩm 4632 N
13 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
14 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
15 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 N
16 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4761 N
17 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773 N
18 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430 N
19 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); 1410 N
20 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1329 N
21 Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324 N
22 Sản xuất thảm, chăn đệm 1323 N
23 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); 1322 N
24 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321 N
25 Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313 N
26 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 N
27 Bốc xếp hàng hóa 5224 N
28 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222 N
29 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 N
30 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 N
31 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); 4931 N
32 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542 N
33 Bán mô tô, xe máy 4541 N
34 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 N
35 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320 N
36 Quảng cáo 7310 N
37 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
38 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202 N
39 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5913 N
40 Hoạt động hậu kỳ 5912 N
41 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592 N
42 Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220 N
43 Khai thác quặng sắt 0710 N
44 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
45 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219 N
46 Đại lý du lịch 7911 N
47 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
48 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 N
49 Hoạt động nhiếp ảnh 7420 N
50 Cho thuê xe có động cơ 7710 N
51 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 N
52 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513 N
53 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); 4512 N
54 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 N
55 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 N
56 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322 N
57 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
58 Chuẩn bị mặt bằng 4312 N
59 Phá dỡ 4311 N
60 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 N
61 Xây dựng công trình công ích 4220 N
62 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210 N
63 Xây dựng nhà các loại 4100 N
64 In ấn 1811 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI XAY DUNG THIEN THIEN PHAT
 • Ten giao dich: THIEN THIEN PHAT CONSTRUCTION TRADING COMPANY LIMITED
 • Dia chi: 872 Nguyen Trai, Phuong 14, Quan 5, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Hoang Vu
 • Giay phep kinh doanh: 0312221653 | Ngay cap: 04/04/2013
 • Ma so thue: 0312221653
 • Ngay hoat dong: 01/05/2013
 • Hoat dong chinh: Ban buon o to va xe co dong co khac
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH THUONG MAI XAY DUNG THIEN THIEN PHAT:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Ban buon o to va xe co dong co khac 4511 Y
2 San xuat vali, tui xach va cac loai tuong tu, san xuat yen dem 1512 N
3 Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan vao dau 4669 N
4 Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat khac trong xay dung 4663 N
5 Ban buon kim loai va quang kim loai 4662 N
6 Ban buon nhien lieu ran, long, khi va cac san pham lien quan 4661 N
7 Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may khac 4659 N
8 Ban buon thiet bi va linh kien dien tu, vien thong 4652 N
9 Ban buon do dung khac cho gia dinh 4649 N
10 Ban buon vai, hang may san, giay dep 4641 N
11 Ban buon do uong 4633 N
12 Ban buon thuc pham 4632 N
13 Ban buon nong, lam san nguyen lieu (tru go, tre, nua); va dong vat song 4620 N
14 Dai ly, moi gioi, dau gia 4610 N
15 Ban phu tung va cac bo phan phu tro cua mo to, xe may 4543 N
16 Ban le sach, bao, tap chi van phong pham trong cac cua hang chuyen doanh 4761 N
17 Ban le hang hoa khac moi trong cac cua hang chuyen doanh 4773 N
18 San xuat trang phuc det kim, dan moc 1430 N
19 May trang phuc (tru trang phuc tu da long thu); 1410 N
20 San xuat cac loai hang det khac chua duoc phan vao dau 1329 N
21 San xuat cac loai day ben va luoi 1324 N
22 San xuat tham, chan dem 1323 N
23 San xuat hang may san (tru trang phuc); 1322 N
24 San xuat vai det kim, vai dan moc va vai khong det khac 1321 N
25 Hoan thien san pham det 1313 N
26 Hoat dong dich vu ho tro khac lien quan den van tai 5229 N
27 Boc xep hang hoa 5224 N
28 Hoat dong dich vu ho tro truc tiep cho van tai duong thuy 5222 N
29 Kho bai va luu giu hang hoa 5210 N
30 Van tai hang hoa bang duong bo 4933 N
31 Van tai hanh khach duong bo trong noi thanh, ngoai thanh (tru van tai bang xe buyt); 4931 N
32 Bao duong va sua chua mo to, xe may 4542 N
33 Ban mo to, xe may 4541 N
34 Ban phu tung va cac bo phan phu tro cua o to va xe co dong co khac 4530 N
35 Nghien cuu thi truong va tham do du luan 7320 N
36 Quang cao 7310 N
37 Hoat dong tu van quan ly 7020 N
38 Tu van may vi tinh va quan tri he thong may vi tinh 6202 N
39 Hoat dong phat hanh phim dien anh, phim video va chuong trinh truyen hinh 5913 N
40 Hoat dong hau ky 5912 N
41 Gia cong co khi; xu ly va trang phu kim loai 2592 N
42 San xuat san pham tu plastic 2220 N
43 Khai thac quang sat 0710 N
44 To chuc gioi thieu va xuc tien thuong mai 8230 N
45 Photo, chuan bi tai lieu va cac hoat dong ho tro van phong dac biet khac 8219 N
46 Dai ly du lich 7911 N
47 Dich vu lien quan den in 1812 N
48 Hoat dong thiet ke chuyen dung 7410 N
49 Hoat dong nhiep anh 7420 N
50 Cho thue xe co dong co 7710 N
51 Bao duong, sua chua o to va xe co dong co khac 4520 N
52 Dai ly o to va xe co dong co khac 4513 N
53 Ban le o to con (loai 12 cho ngoi tro xuong); 4512 N
54 Hoan thien cong trinh xay dung 4330 N
55 Lap dat he thong xay dung khac 4329 N
56 Lap dat he thong cap, thoat nuoc, lo suoi va dieu hoa khong khi 4322 N
57 Lap dat he thong dien 4321 N
58 Chuan bi mat bang 4312 N
59 Pha do 4311 N
60 Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac 4290 N
61 Xay dung cong trinh cong ich 4220 N
62 Xay dung cong trinh duong sat va duong bo 4210 N
63 Xay dung nha cac loai 4100 N
64 In an 1811 N


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...