Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẤT PHƯƠNG NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẤT PHƯƠNG NAM

Tên giao dịch: ĐẤT PHƯƠNG NAM TOUR CO., LTD
Địa chỉ: 46/1A Trần Nhân Tôn, Phường 02, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trịnh Thanh Hoan
Giấy phép kinh doanh: 0301945069 | Ngày cấp: 09/06/2011
Mã số thuế: 0301945069
Ngày hoạt động: 02/04/2000
Hoạt động chính: Điều hành tua du lịch


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICH DAT PHUONG NAM

Ten giao dich: DAT PHUONG NAM TOUR CO., LTD
Dia chi: 46/1A Tran Nhan Ton, Phuong 02, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Trinh Thanh Hoan
Giay phep kinh doanh: 0301945069 | Ngay cap: 09/06/2011
Ma so thue: 0301945069
Ngay hoat dong: 02/04/2000
Hoat dong chinh: Dieu hanh tua du lich