Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẤT PHƯƠNG NAM

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẤT PHƯƠNG NAM

Tên giao dịch: ĐẤT PHƯƠNG NAM TOUR CO., LTD
Địa chỉ: 46/1A Trần Nhân Tôn, Phường 02, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trịnh Thanh Hoan
Giấy phép kinh doanh: 0301945069 | Ngày cấp: 09/06/2011
Mã số thuế: 0301945069
Ngày hoạt động: 02/04/2000
Hoạt động chính: Điều hành tua du lịch


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICH DAT PHUONG NAM

Ten giao dich: DAT PHUONG NAM TOUR CO., LTD
Dia chi: 46/1A Tran Nhan Ton, Phuong 02, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Trinh Thanh Hoan
Giay phep kinh doanh: 0301945069 | Ngay cap: 09/06/2011
Ma so thue: 0301945069
Ngay hoat dong: 02/04/2000
Hoat dong chinh: Dieu hanh tua du lich


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...