Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T2

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T2
 • Tên giao dịch: T2 TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: 154/48/2C Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh
 • Giấy phép kinh doanh: 0312146371 | Ngày cấp: 30/01/2013
 • Mã số thuế: 0312146371
 • Ngày hoạt động: 22/01/2013
 • Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T2:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Y
2 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511 N
3 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740 N
4 Sản xuất linh kiện điện tử 2610 N
5 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310 N
6 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 2023 N
7 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701 N
8 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
9 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230 N
10 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 2022 N
11 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); 1410 N
12 Dịch vụ đóng gói 8292 N
13 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521 N
14 In ấn 1811 N
15 Sản xuất giày dép 1520 N
16 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); 1322 N
17 Sản xuất sợi 1311 N
18 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
19 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
20 Bán buôn đồ uống 4633 N
21 Bán buôn thực phẩm 4632 N
22 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640 N
23 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075 N
24 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
25 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 N
26 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621 N
27 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073 N
28 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129 N
29 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7810 N
30 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…); 5621 N
31 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
32 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680 N
33 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620 N
34 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512 N
35 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
36 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651 N
37 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732 N
38 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733 N
39 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
40 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 N
41 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
42 Sản xuất hoá chất cơ bản 2011 N
43 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702 N
44 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629 N
45 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
46 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
47 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU T2
 • Ten giao dich: T2 TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
 • Dia chi: 154/48/2C Pham Van Hai, Phuong 3, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Chi Thanh
 • Giay phep kinh doanh: 0312146371 | Ngay cap: 30/01/2013
 • Ma so thue: 0312146371
 • Ngay hoat dong: 22/01/2013
 • Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU T2:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Ban buon do dung khac cho gia dinh 4649 Y
2 Sua chua may vi tinh va thiet bi ngoai vi 9511 N
3 San xuat thiet bi dien chieu sang 2740 N
4 San xuat linh kien dien tu 2610 N
5 San xuat thuy tinh va san pham tu thuy tinh 2310 N
6 San xuat my pham, xa phong, chat tay rua, lam bong va che pham ve sinh 2023 N
7 San xuat bot giay, giay va bia 1701 N
8 Lap dat he thong dien 4321 N
9 San xuat dung cu the duc, the thao 3230 N
10 San xuat son, vec ni va cac chat son, quet tuong tu; san xuat muc in va ma tit 2022 N
11 May trang phuc (tru trang phuc tu da long thu); 1410 N
12 Dich vu dong goi 8292 N
13 Sua chua thiet bi nghe nhin dien tu gia dung 9521 N
14 In an 1811 N
15 San xuat giay dep 1520 N
16 San xuat hang may san (tru trang phuc); 1322 N
17 San xuat soi 1311 N
18 Ban le thuc pham trong cac cua hang chuyen doanh 4722 N
19 Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan vao dau 4669 N
20 Ban buon do uong 4633 N
21 Ban buon thuc pham 4632 N
22 San xuat san pham dien tu dan dung 2640 N
23 San xuat mon an, thuc an che bien san 1075 N
24 Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat khac trong xay dung 4663 N
25 San xuat giuong, tu, ban, ghe 3100 N
26 San xuat go dan, go lang, van ep va van mong khac 1621 N
27 San xuat ca cao, socola va mut keo 1073 N
28 Ve sinh nha cua va cac cong trinh khac 8129 N
29 Hoat dong cua cac trung tam, dai ly tu van, gioi thieu va moi gioi lao dong, viec lam 7810 N
30 Cung cap dich vu an uong theo hop dong khong thuong xuyen voi khach hang (phuc vu tiec, hoi hop, dam cuoi…); 5621 N
31 Ban buon nong, lam san nguyen lieu (tru go, tre, nua); va dong vat song 4620 N
32 San xuat bang, dia tu tinh va quang hoc 2680 N
33 San xuat may vi tinh va thiet bi ngoai vi cua may vi tinh 2620 N
34 San xuat vali, tui xach va cac loai tuong tu, san xuat yen dem 1512 N
35 Dich vu lien quan den in 1812 N
36 San xuat thiet bi do luong, kiem tra, dinh huong va dieu khien 2651 N
37 San xuat day, cap dien va dien tu khac 2732 N
38 San xuat thiet bi day dan dien cac loai 2733 N
39 Ban buon thiet bi va linh kien dien tu, vien thong 4652 N
40 Ban buon may vi tinh, thiet bi ngoai vi va phan mem 4651 N
41 Ban buon vai, hang may san, giay dep 4641 N
42 San xuat hoa chat co ban 2011 N
43 San xuat giay nhan, bia nhan, bao bi tu giay va bia 1702 N
44 San xuat san pham khac tu go; san xuat san pham tu tre, nua, rom, ra va vat lieu tet ben 1629 N
45 Ban buon nhien lieu ran, long, khi va cac san pham lien quan 4661 N
46 Dai ly, moi gioi, dau gia 4610 N
47 San xuat thuc an gia suc, gia cam va thuy san 1080 N