Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T2

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T2
 • Tên giao dịch: T2 TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: 154/48/2C Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thanh
 • Giấy phép kinh doanh: 0312146371 | Ngày cấp: 30/01/2013
 • Mã số thuế: 0312146371
 • Ngày hoạt động: 22/01/2013
 • Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ T2:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 Y
2 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511 N
3 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740 N
4 Sản xuất linh kiện điện tử 2610 N
5 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310 N
6 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 2023 N
7 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701 N
8 Lắp đặt hệ thống điện 4321 N
9 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230 N
10 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 2022 N
11 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); 1410 N
12 Dịch vụ đóng gói 8292 N
13 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521 N
14 In ấn 1811 N
15 Sản xuất giày dép 1520 N
16 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); 1322 N
17 Sản xuất sợi 1311 N
18 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
19 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
20 Bán buôn đồ uống 4633 N
21 Bán buôn thực phẩm 4632 N
22 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640 N
23 Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075 N
24 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 N
25 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100 N
26 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621 N
27 Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073 N
28 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129 N
29 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 7810 N
30 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…); 5621 N
31 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
32 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680 N
33 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620 N
34 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512 N
35 Dịch vụ liên quan đến in 1812 N
36 Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651 N
37 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732 N
38 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733 N
39 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 N
40 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651 N
41 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641 N
42 Sản xuất hoá chất cơ bản 2011 N
43 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702 N
44 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629 N
45 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
46 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610 N
47 Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU T2
 • Ten giao dich: T2 TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
 • Dia chi: 154/48/2C Pham Van Hai, Phuong 3, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Chi Thanh
 • Giay phep kinh doanh: 0312146371 | Ngay cap: 30/01/2013
 • Ma so thue: 0312146371
 • Ngay hoat dong: 22/01/2013
 • Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU T2:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Ban buon do dung khac cho gia dinh 4649 Y
2 Sua chua may vi tinh va thiet bi ngoai vi 9511 N
3 San xuat thiet bi dien chieu sang 2740 N
4 San xuat linh kien dien tu 2610 N
5 San xuat thuy tinh va san pham tu thuy tinh 2310 N
6 San xuat my pham, xa phong, chat tay rua, lam bong va che pham ve sinh 2023 N
7 San xuat bot giay, giay va bia 1701 N
8 Lap dat he thong dien 4321 N
9 San xuat dung cu the duc, the thao 3230 N
10 San xuat son, vec ni va cac chat son, quet tuong tu; san xuat muc in va ma tit 2022 N
11 May trang phuc (tru trang phuc tu da long thu); 1410 N
12 Dich vu dong goi 8292 N
13 Sua chua thiet bi nghe nhin dien tu gia dung 9521 N
14 In an 1811 N
15 San xuat giay dep 1520 N
16 San xuat hang may san (tru trang phuc); 1322 N
17 San xuat soi 1311 N
18 Ban le thuc pham trong cac cua hang chuyen doanh 4722 N
19 Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan vao dau 4669 N
20 Ban buon do uong 4633 N
21 Ban buon thuc pham 4632 N
22 San xuat san pham dien tu dan dung 2640 N
23 San xuat mon an, thuc an che bien san 1075 N
24 Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat khac trong xay dung 4663 N
25 San xuat giuong, tu, ban, ghe 3100 N
26 San xuat go dan, go lang, van ep va van mong khac 1621 N
27 San xuat ca cao, socola va mut keo 1073 N
28 Ve sinh nha cua va cac cong trinh khac 8129 N
29 Hoat dong cua cac trung tam, dai ly tu van, gioi thieu va moi gioi lao dong, viec lam 7810 N
30 Cung cap dich vu an uong theo hop dong khong thuong xuyen voi khach hang (phuc vu tiec, hoi hop, dam cuoi…); 5621 N
31 Ban buon nong, lam san nguyen lieu (tru go, tre, nua); va dong vat song 4620 N
32 San xuat bang, dia tu tinh va quang hoc 2680 N
33 San xuat may vi tinh va thiet bi ngoai vi cua may vi tinh 2620 N
34 San xuat vali, tui xach va cac loai tuong tu, san xuat yen dem 1512 N
35 Dich vu lien quan den in 1812 N
36 San xuat thiet bi do luong, kiem tra, dinh huong va dieu khien 2651 N
37 San xuat day, cap dien va dien tu khac 2732 N
38 San xuat thiet bi day dan dien cac loai 2733 N
39 Ban buon thiet bi va linh kien dien tu, vien thong 4652 N
40 Ban buon may vi tinh, thiet bi ngoai vi va phan mem 4651 N
41 Ban buon vai, hang may san, giay dep 4641 N
42 San xuat hoa chat co ban 2011 N
43 San xuat giay nhan, bia nhan, bao bi tu giay va bia 1702 N
44 San xuat san pham khac tu go; san xuat san pham tu tre, nua, rom, ra va vat lieu tet ben 1629 N
45 Ban buon nhien lieu ran, long, khi va cac san pham lien quan 4661 N
46 Dai ly, moi gioi, dau gia 4610 N
47 San xuat thuc an gia suc, gia cam va thuy san 1080 N


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...