Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG LIÊN VIỆT

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG LIÊN VIỆT
 • Tên giao dịch: LIEN VIET MEIDA ADVERTISING CO.,LTD
 • Địa chỉ: 45 Lô O Cư Xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, Phường 09, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Lê Phương Linh
 • Giấy phép kinh doanh: 0312557981 | Ngày cấp: 21/11/2013
 • Mã số thuế: 0312557981
 • Ngày hoạt động: 26/11/2013
 • Hoạt động chính: Quảng cáo
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG LIÊN VIỆT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Quảng cáo 7310 Y
2 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
3 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911 N
4 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
5 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
6 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH QUANG CAO TRUYEN THONG LIEN VIET
 • Ten giao dich: LIEN VIET MEIDA ADVERTISING CO.,LTD
 • Dia chi: 45 Lo O Cu Xa Vinh Hoi, Ben Van Don, Phuong 09, Quan 4, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Le Phuong Linh
 • Giay phep kinh doanh: 0312557981 | Ngay cap: 21/11/2013
 • Ma so thue: 0312557981
 • Ngay hoat dong: 26/11/2013
 • Hoat dong chinh: Quang cao
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH QUANG CAO TRUYEN THONG LIEN VIET:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Quang cao 7310 Y
2 To chuc gioi thieu va xuc tien thuong mai 8230 N
3 Hoat dong san xuat phim dien anh, phim video va chuong trinh truyen hinh 5911 N
4 Hoat dong ho tro dich vu tai chinh chua duoc phan vao dau 6619 N
5 Hoat dong tu van quan ly 7020 N
6 Ban buon do dung khac cho gia dinh 4649 N