Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG LIÊN VIỆT

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG LIÊN VIỆT
 • Tên giao dịch: LIEN VIET MEIDA ADVERTISING CO.,LTD
 • Địa chỉ: 45 Lô O Cư Xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, Phường 09, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Lê Phương Linh
 • Giấy phép kinh doanh: 0312557981 | Ngày cấp: 21/11/2013
 • Mã số thuế: 0312557981
 • Ngày hoạt động: 26/11/2013
 • Hoạt động chính: Quảng cáo
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG LIÊN VIỆT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Quảng cáo 7310 Y
2 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230 N
3 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 5911 N
4 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
5 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
6 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH QUANG CAO TRUYEN THONG LIEN VIET
 • Ten giao dich: LIEN VIET MEIDA ADVERTISING CO.,LTD
 • Dia chi: 45 Lo O Cu Xa Vinh Hoi, Ben Van Don, Phuong 09, Quan 4, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Le Phuong Linh
 • Giay phep kinh doanh: 0312557981 | Ngay cap: 21/11/2013
 • Ma so thue: 0312557981
 • Ngay hoat dong: 26/11/2013
 • Hoat dong chinh: Quang cao
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH QUANG CAO TRUYEN THONG LIEN VIET:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Quang cao 7310 Y
2 To chuc gioi thieu va xuc tien thuong mai 8230 N
3 Hoat dong san xuat phim dien anh, phim video va chuong trinh truyen hinh 5911 N
4 Hoat dong ho tro dich vu tai chinh chua duoc phan vao dau 6619 N
5 Hoat dong tu van quan ly 7020 N
6 Ban buon do dung khac cho gia dinh 4649 N


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...