Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN HIỆP

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV THIÊN HIỆP

Tên giao dịch: THIEN HIEP COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 111/24 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Huỳnh Lệ Doanh
Giấy phép kinh doanh: 0305010732 | Ngày cấp: 05/06/2007
Mã số thuế: 0305010732
Ngày hoạt động: 05/06/2007
Hoạt động chính: Mua bán vật tư, thiết bị ngành in – quảng cáo, keo dán, điện thoại di động. Bổ sung: Bán buôn máy móc ngành in, ngành quảng cáo./. Bổ sung : In ấn (trừ in, tráng bao bì kim loại)./. Bổ sung: Sửa chữa


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV THIEN HIEP

Ten giao dich: THIEN HIEP COMPANY LIMITED
Dia chi: 111/24 Luy Ban Bich, Phuong Tan Thoi Hoa, Quan Tan Phu, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Huynh Le Doanh
Giay phep kinh doanh: 0305010732 | Ngay cap: 05/06/2007
Ma so thue: 0305010732
Ngay hoat dong: 05/06/2007
Hoat dong chinh: Mua ban vat tu, thiet bi nganh in – quang cao, keo dan, dien thoai di dong. Bo sung: Ban buon may moc nganh in, nganh quang cao./. Bo sung : In an (tru in, trang bao bi kim loai)./. Bo sung: Sua chua