Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH

Tên giao dịch: BINH CHANH DISTRICT PUBLIC SERVICE COMPANY LIMITED
Địa chỉ: Số D2/1 Khu Phố 4 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lý Minh Sơn
Giấy phép kinh doanh: 0301897104 | Ngày cấp: 05/10/2011
Mã số thuế: 0301897104
Ngày hoạt động: 20/01/2000
Hoạt động chính: Quản lý, duy tu và xây dựng các công trình giao thông, vỉa hè, chiếu sáng công cộng và công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý. Thu gom rác, xử lý vệ sinh công cộng và hệ thống thoát nước, cấp nước


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH MTV DICH VU CONG ICH HUYEN BINH CHANH

Ten giao dich: BINH CHANH DISTRICT PUBLIC SERVICE COMPANY LIMITED
Dia chi: So D2/1 Khu Pho 4 Nguyen Huu Tri, Thi Tran Tan Tuc, Huyen Binh Chanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Ly Minh Son
Giay phep kinh doanh: 0301897104 | Ngay cap: 05/10/2011
Ma so thue: 0301897104
Ngay hoat dong: 20/01/2000
Hoat dong chinh: Quan ly, duy tu va xay dung cac cong trinh giao thong, via he, chieu sang cong cong va cong trinh thuy loi theo phan cap quan ly. Thu gom rac, xu ly ve sinh cong cong va he thong thoat nuoc, cap nuoc