Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ ANH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ ANH

Tên giao dịch: CTY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ ANH
Địa chỉ: 139 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Giấy phép kinh doanh: 041262 | Ngày cấp: 18/10/1997
Mã số thuế: 0301473673
Ngày hoạt động: 01/10/1998
Hoạt động chính: Xây dựng dân dụng, sửa chữa nhà và TTNT, XD cầu đường, cầu cảng, san lắp mặt bằng, mua bán VLXD, hàng TTNT, đại lý ký gởi hàng hóa, DVTM. Dịch vụ tư vấn đầu tư trong nước.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAI THE ANH

Ten giao dich: CTY TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAI THE ANH
Dia chi: 139 Duong 3/2, Phuong 11, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Anh Tuan
Giay phep kinh doanh: 041262 | Ngay cap: 18/10/1997
Ma so thue: 0301473673
Ngay hoat dong: 01/10/1998
Hoat dong chinh: Xay dung dan dung, sua chua nha va TTNT, XD cau duong, cau cang, san lap mat bang, mua ban VLXD, hang TTNT, dai ly ky goi hang hoa, DVTM. Dich vu tu van dau tu trong nuoc.