Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC PHẨM VIETJAPAN

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC PHẨM VIETJAPAN
 • Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH VJ
 • Địa chỉ: 17 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Thị Ninh Hải
 • Giấy phép kinh doanh: 0312238738 | Ngày cấp: 15/04/2013
 • Mã số thuế: 0312238738
 • Ngày hoạt động: 21/03/2013
 • Hoạt động chính: Bán buôn thực phẩm
 • Điện thoại: N/A

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THỰC PHẨM VIETJAPAN:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán buôn thực phẩm 4632 Y
2 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 4620 N
3 Dịch vụ ăn uống khác 5629 N
4 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…); 5621 N
5 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610 N
6 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022 N
7 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021 N
8 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 4724 N
9 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723 N
10 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 N
11 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721 N
12 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4711 N
13 Bán buôn đồ uống 4633 N
14 Bán buôn gạo 4631 N
15 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630 N


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH CUNG CAP THUC PHAM VIETJAPAN
 • Ten giao dich: CONG TY TNHH VJ
 • Dia chi: 17 Duy Tan, Phuong 15, Quan Phu Nhuan, Thanh Pho Ho Chi Minh
 • Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Thi Ninh Hai
 • Giay phep kinh doanh: 0312238738 | Ngay cap: 15/04/2013
 • Ma so thue: 0312238738
 • Ngay hoat dong: 21/03/2013
 • Hoat dong chinh: Ban buon thuc pham
 • Dien thoai: N/A

DANH SACH NGANH NGHE KINH DOANH CONG TY TNHH CUNG CAP THUC PHAM VIETJAPAN:

STT Ten Nganh Ma Nganh Nganh Chinh
1 Ban buon thuc pham 4632 Y
2 Ban buon nong, lam san nguyen lieu (tru go, tre, nua); va dong vat song 4620 N
3 Dich vu an uong khac 5629 N
4 Cung cap dich vu an uong theo hop dong khong thuong xuyen voi khach hang (phuc vu tiec, hoi hop, dam cuoi…); 5621 N
5 Nha hang va cac dich vu an uong phuc vu luu dong 5610 N
6 Van tai hang hoa duong thuy noi dia 5022 N
7 Van tai hanh khach duong thuy noi dia 5021 N
8 Ban le san pham thuoc la, thuoc lao trong cac cua hang chuyen doanh 4724 N
9 Ban le do uong trong cac cua hang chuyen doanh 4723 N
10 Ban le thuc pham trong cac cua hang chuyen doanh 4722 N
11 Ban le luong thuc trong cac cua hang chuyen doanh 4721 N
12 Ban le luong thuc, thuc pham, do uong, thuoc la, thuoc lao chiem ty trong lon trong cac cua hang kinh doanh tong hop 4711 N
13 Ban buon do uong 4633 N
14 Ban buon gao 4631 N
15 Dich vu phuc vu do uong 5630 N