Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KỸ THUẬT

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KỸ THUẬT

Tên giao dịch: REXCO
Địa chỉ: 158/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Thị Minh Thùy
Giấy phép kinh doanh: 0300460135 | Ngày cấp: 25/10/2006
Mã số thuế: 0300460135
Ngày hoạt động: 01/06/1993
Hoạt động chính: Công nghệ chế biến nông, lâm, hải, khoáng sản. Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư, thiết bị, phương tiện kỹ thuật. Thi công các công trình thủy lợi (đào kênh, nạo vét kênh, đắp đê, xây dựng cống). Tr


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VAT TU KY THUAT

Ten giao dich: REXCO
Dia chi: 158/1 Xo Viet Nghe Tinh, Phuong 21, Quan Binh Thanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Thi Minh Thuy
Giay phep kinh doanh: 0300460135 | Ngay cap: 25/10/2006
Ma so thue: 0300460135
Ngay hoat dong: 01/06/1993
Hoat dong chinh: Cong nghe che bien nong, lam, hai, khoang san. Xuat nhap khau va kinh doanh vat tu, thiet bi, phuong tien ky thuat. Thi cong cac cong trinh thuy loi (dao kenh, nao vet kenh, dap de, xay dung cong). Tr