Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN CẢNG – ASACO

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN CẢNG – ASACO
Tên giao dịch: ASACO
Địa chỉ: 14 Trương Quyền, Phường 06, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bình
Giấy phép kinh doanh: 0303143790 | Ngày cấp: 18/07/2011
Mã số thuế: 0303143790
Ngày hoạt động: 01/01/2004
Hoạt động chính: Đại lý tầu biển. Đại lý giao nhận đường biển, đường không, đường bộ, đường sắt, container, giao nhận vận tải đa phương thức theo ủy thác của chủ tầu, chủ hàng. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường bi


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN VAN TAI TAN CANG – ASACO
Ten giao dich: ASACO
Dia chi: 14 Truong Quyen, Phuong 06, Quan 3, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Xuan Binh
Giay phep kinh doanh: 0303143790 | Ngay cap: 18/07/2011
Ma so thue: 0303143790
Ngay hoat dong: 01/01/2004
Hoat dong chinh: Dai ly tau bien. Dai ly giao nhan duong bien, duong khong, duong bo, duong sat, container, giao nhan van tai da phuong thuc theo uy thac cua chu tau, chu hang. Van tai hang hoa bang duong bo, duong bi