Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG MÊ KÔNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG MÊ KÔNG

Tên giao dịch: MCT. CORP.
Địa chỉ: 163 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Viết Thanh Phong
Giấy phép kinh doanh: 0304494752 | Ngày cấp: 12/08/2006
Mã số thuế: 0304494752
Ngày hoạt động: 05/08/2006
Hoạt động chính: Thiết kế xây dựng công trình: giao thông ( cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật đô thị. Dịch vụ : thẩm tra thiết kế , tổng dự toán công trình, lập dự án, tư vấn xây dựng, tư vấn đầu tư ( trừ tư vấn về tài


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG VA GIAO THONG ME KONG

Ten giao dich: MCT. CORP.
Dia chi: 163 Dien Bien Phu, Phuong 15, Quan Binh Thanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Viet Thanh Phong
Giay phep kinh doanh: 0304494752 | Ngay cap: 12/08/2006
Ma so thue: 0304494752
Ngay hoat dong: 05/08/2006
Hoat dong chinh: Thiet ke xay dung cong trinh: giao thong ( cau, duong bo), ha tang ky thuat do thi. Dich vu : tham tra thiet ke , tong du toan cong trinh, lap du an, tu van xay dung, tu van dau tu ( tru tu van ve tai