Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG Á CHÂU

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG Á CHÂU

Tên giao dịch: ASIA CONSTRUCTION CORP
Địa chỉ: Số 227 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Vũ Hoàng Kim
Giấy phép kinh doanh: 0306078116 | Ngày cấp: 05/09/2011
Mã số thuế: 0306078116
Ngày hoạt động: 01/11/2008
Hoạt động chính: Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình công ích. Xây dựn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN TU VAN VA KIEM DINH XAY DUNG A CHAU

Ten giao dich: ASIA CONSTRUCTION CORP
Dia chi: So 227 Hoang Hoa Tham, Phuong 13, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Vu Hoang Kim
Giay phep kinh doanh: 0306078116 | Ngay cap: 05/09/2011
Ma so thue: 0306078116
Ngay hoat dong: 01/11/2008
Hoat dong chinh: Giam sat xay dung va hoan thien cong trinh dan dung va cong nghiep. Kiem dinh chat luong cong trinh xay dung. Xay dung nha cac loai. Xay dung cong trinh duong bo. Xay dung cong trinh cong ich. Xay dun