Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

Tên viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

Địa chỉ Email:congtytrungson@gmail.com

Mã số thuế: 0104368817

Ngày thành lập: 27/4/2011

Địa chỉ: Số 34 ngõ 30 phố Chùa Thông phường Sơn Lộc thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: – Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
- Tư vấn thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
- Tư vấn thẩm tra thiết kế và tông dự toán công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi….

Thông tin khác: và cac lĩnh vực kinh doanh khác
****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY DUNG TRUNG SON

Ten doanh nghiep: CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY DUNG TRUNG SON

Ten viet tat: CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY DUNG TRUNG SON

Dia chi Email:congtytrungson@gmail.com

Ma so thue: 0104368817

Ngay thanh lap: 27/4/2011

Dia chi: So 34 ngo 30 pho Chua Thong phuong Son Loc thi xa Son Tay thanh pho Ha Noi

Nganh nghe kinh doanh: – Tu van giam sat thi cong xay dung cong trinh dan dung va cong nghiep, giao thong, thuy loi.
- Tu van thiet ke cong trinh dan dung va cong nghiep, giao thong, thuy loi.
- Thi cong xay dung cac cong trinh dan dung va cong nghiep, giao thong, thuy loi.
- Tu van tham tra thiet ke va tong du toan cong trinh dan dung va cong nghiep, giao thong, thuy loi….

Thong tin khac: va cac linh vuc kinh doanh khac


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...