Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

Tên viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRUNG SƠN

Địa chỉ Email:congtytrungson@gmail.com

Mã số thuế: 0104368817

Ngày thành lập: 27/4/2011

Địa chỉ: Số 34 ngõ 30 phố Chùa Thông phường Sơn Lộc thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: – Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
– Tư vấn thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
– Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
– Tư vấn thẩm tra thiết kế và tông dự toán công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi….

Thông tin khác: và cac lĩnh vực kinh doanh khác
****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY DUNG TRUNG SON

Ten doanh nghiep: CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY DUNG TRUNG SON

Ten viet tat: CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY DUNG TRUNG SON

Dia chi Email:congtytrungson@gmail.com

Ma so thue: 0104368817

Ngay thanh lap: 27/4/2011

Dia chi: So 34 ngo 30 pho Chua Thong phuong Son Loc thi xa Son Tay thanh pho Ha Noi

Nganh nghe kinh doanh: – Tu van giam sat thi cong xay dung cong trinh dan dung va cong nghiep, giao thong, thuy loi.
– Tu van thiet ke cong trinh dan dung va cong nghiep, giao thong, thuy loi.
– Thi cong xay dung cac cong trinh dan dung va cong nghiep, giao thong, thuy loi.
– Tu van tham tra thiet ke va tong du toan cong trinh dan dung va cong nghiep, giao thong, thuy loi….

Thong tin khac: va cac linh vuc kinh doanh khac