Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
Tên công ty: Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội

Tên Tiếng Anh : HANOI SIEU THANH J.S.C

Tên Viết Tắt :

Loại Hình :

Địa Chỉ : Địa chỉ: 32 Phố Huế – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện Thoại : (84-4) 38223888

E-Mail : sieuthanh@sieuthanh.com.vn

Website : http://www.sieuthanh.com.vn/

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Nguyễn Nhân

Chức Vụ : Tổng Giám đốc

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Công ty CP Siêu Thanh Hà Nội – Thành viên của HSTC GROUP được  chính  thức  thành lập vào tháng 10 năm 1995. Hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm máy thiết bị văn phòng. Nhiệm vụ chủ yếu là trực tiếp  nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chất lượng cao như máy Photocopy – Fax – In …

Chiến lược kinh doanh của Công ty là xây dựng quan hệ bình đẳng với bạn hàng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, luôn đề cao sự đóng góp của nhân viên, coi họ như tài sản quý báu và là nhân tố không thể tách rời cho sự phát triển của Công ty.

Siêu Thanh Hà Nội đã chọn FUJI XEROX – hãng nổi tiếng của Nhật Bản và Mỹ trong lĩnh vực sản xuất thiết bị văn phòng và nghiên cứu các giải pháp tin học hoá làm đối tác chiến lược.

Với phương châm “Khách hàng là Nữ hoàng – Nhân viên là Tài sản”, Siêu Thanh Hà Nội đã có một hệ thống dịch vụ khép kín, áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008. Đặc biệt chú trọng về chiều sâu, Công ty đã mời chuyên gia từ chính Hãng sang giảng dạy về kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiếp thị kinh doanh nhằm cung cấp dịch vụ kịp thời, hoàn hảo và xây dựng giải pháp, đáp ứng tối đa nhu cầu hiện đại hoá văn phòng.

 


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong ty Co phan Sieu Thanh Ha Noi
Ten cong ty: Cong ty Co phan Sieu Thanh Ha Noi
Ten doanh nghiep: Cong ty Co phan Sieu Thanh Ha Noi

Ten Tieng Anh : HANOI SIEU THANH J.S.C

Ten Viet Tat :

Loai Hinh :

Dia Chi : Dia chi: 32 Pho Hue – Hoan Kiem – Ha Noi

Dien Thoai : (84-4) 38223888

E-Mail : sieuthanh@sieuthanh.com.vn

Website : http://www.sieuthanh.com.vn/

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Nguyen Nhan

Chuc Vu : Tong Giam doc

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Cong ty CP Sieu Thanh Ha Noi – Thanh vien cua HSTC GROUP duoc  chinh  thuc  thanh lap vao thang 10 nam 1995. Hoat dong trong linh vuc cung cap cac san pham may thiet bi van phong. Nhiem vu chu yeu la truc tiep  nhap khau va phan phoi cac san pham chat luong cao nhu may Photocopy – Fax – In …

Chien luoc kinh doanh cua Cong ty la xay dung quan he binh dang voi ban hang, bao ve quyen loi cua nguoi tieu dung, luon de cao su dong gop cua nhan vien, coi ho nhu tai san quy bau va la nhan to khong the tach roi cho su phat trien cua Cong ty.

Sieu Thanh Ha Noi da chon FUJI XEROX – hang noi tieng cua Nhat Ban va My trong linh vuc san xuat thiet bi van phong va nghien cuu cac giai phap tin hoc hoa lam doi tac chien luoc.

Voi phuong cham “Khach hang la Nu hoang – Nhan vien la Tai san”, Sieu Thanh Ha Noi da co mot he thong dich vu khep kin, ap dung quy trinh quan ly chat luong theo tieu chuan ISO 9001 : 2008. Dac biet chu trong ve chieu sau, Cong ty da moi chuyen gia tu chinh Hang sang giang day ve ky thuat, chuyen giao cong nghe va tiep thi kinh doanh nham cung cap dich vu kip thoi, hoan hao va xay dung giai phap, dap ung toi da nhu cau hien dai hoa van phong.