Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LÊ ĐẠI NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LÊ ĐẠI NAM

Tên giao dịch: LEDANA CORP
Địa chỉ: 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Thị Lang
Giấy phép kinh doanh: 0304481104 | Ngày cấp: 03/08/2006
Mã số thuế: 0304481104
Ngày hoạt động: 20/08/2006
Hoạt động chính: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi. San lấp mặt bằng. Kinh doanh nhà ở. Môi giới bất động sản. Mua bán, sửa chữa, máy vi tính và linh kiện – thiết bị, thiết bị viễn th


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN QUOC TE LE DAI NAM

Ten giao dich: LEDANA CORP
Dia chi: 569 Tran Hung Dao, Phuong Cau Kho, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Thi Lang
Giay phep kinh doanh: 0304481104 | Ngay cap: 03/08/2006
Ma so thue: 0304481104
Ngay hoat dong: 20/08/2006
Hoat dong chinh: Xay dung cong trinh dan dung, cong nghiep, cau duong, thuy loi. San lap mat bang. Kinh doanh nha o. Moi gioi bat dong san. Mua ban, sua chua, may vi tinh va linh kien – thiet bi, thiet bi vien th