Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PETECH

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PETECH

Tên giao dịch: PETECH CORP.
Địa chỉ: 146 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bình
Giấy phép kinh doanh: 0301841278 | Ngày cấp: 28/06/2005
Mã số thuế: 0301841278
Ngày hoạt động: 01/11/1999
Hoạt động chính: Thoát nước và xử lý nước thải


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN KHOA HOC CONG NGHE PETECH

Ten giao dich: PETECH CORP.
Dia chi: 146 Thanh Thai, Phuong 12, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Xuan Binh
Giay phep kinh doanh: 0301841278 | Ngay cap: 28/06/2005
Ma so thue: 0301841278
Ngay hoat dong: 01/11/1999
Hoat dong chinh: Thoat nuoc va xu ly nuoc thai


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...