Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PETECH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PETECH

Tên giao dịch: PETECH CORP.
Địa chỉ: 146 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bình
Giấy phép kinh doanh: 0301841278 | Ngày cấp: 28/06/2005
Mã số thuế: 0301841278
Ngày hoạt động: 01/11/1999
Hoạt động chính: Thoát nước và xử lý nước thải


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN KHOA HOC CONG NGHE PETECH

Ten giao dich: PETECH CORP.
Dia chi: 146 Thanh Thai, Phuong 12, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Xuan Binh
Giay phep kinh doanh: 0301841278 | Ngay cap: 28/06/2005
Ma so thue: 0301841278
Ngay hoat dong: 01/11/1999
Hoat dong chinh: Thoat nuoc va xu ly nuoc thai