Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI ĐĂNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI ĐĂNG

Tên giao dịch: LIGHTHOUSE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 97 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Võ Thị Bỉ
Giấy phép kinh doanh: 0301516486 | Ngày cấp: 24/03/2005
Mã số thuế: 0301516486
Ngày hoạt động: 29/12/1998
Hoạt động chính: Gia công, sản xuất giày vải, giả da và da, nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây công nghiệp. Đại lý ký gởi, mua bán hàng hoá máy móc. KD nhà và cho thuê xưởng. SX cây giống, con giống và phạn bón vi sinh.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN HAI DANG

Ten giao dich: LIGHTHOUSE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Dia chi: 97 Dang Dung, Phuong Tan Dinh, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Vo Thi Bi
Giay phep kinh doanh: 0301516486 | Ngay cap: 24/03/2005
Ma so thue: 0301516486
Ngay hoat dong: 29/12/1998
Hoat dong chinh: Gia cong, san xuat giay vai, gia da va da, nuoi gia suc, gia cam, trong cay cong nghiep. Dai ly ky goi, mua ban hang hoa may moc. KD nha va cho thue xuong. SX cay giong, con giong va phan bon vi sinh.