Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Tên giao dịch: VIDON CORP
Địa chỉ: 129 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Nghĩa
Giấy phép kinh doanh: 0300377536 | Ngày cấp: 22/12/2010
Mã số thuế: 0300377536
Ngày hoạt động: 01/11/2000
Hoạt động chính: Sản xuất và kinh doanh giấy vệ sinh, băng vệ sinh, khăn giấy. Các sản phẩm khác từ giấy. Vật tư, thiết bị ngành giấy. Xuất nhập khẩu : các loại giấy, vật tư, thiết bị ngành giấy. Dịch vụ : Thiết kế, c


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN THUONG MAI VIEN DONG

Ten giao dich: VIDON CORP
Dia chi: 129 Au Co, Phuong 14, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Hoang Nghia
Giay phep kinh doanh: 0300377536 | Ngay cap: 22/12/2010
Ma so thue: 0300377536
Ngay hoat dong: 01/11/2000
Hoat dong chinh: San xuat va kinh doanh giay ve sinh, bang ve sinh, khan giay. Cac san pham khac tu giay. Vat tu, thiet bi nganh giay. Xuat nhap khau : cac loai giay, vat tu, thiet bi nganh giay. Dich vu : Thiet ke, c