Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Tên giao dịch: THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cầu
Giấy phép kinh doanh: 0304803601 | Ngày cấp: 18/01/2007
Mã số thuế: 0304803601
Ngày hoạt động: 01/02/2007
Hoạt động chính: Quản lý phát triển hệ thống cấp nước,cung ứng,kinh doanh nước sạch…


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN CAP NUOC THU DUC

Ten giao dich: THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Dia chi: 8 Khong Tu, Phuong Binh Tho, Quan Thu Duc, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Xuan Cau
Giay phep kinh doanh: 0304803601 | Ngay cap: 18/01/2007
Ma so thue: 0304803601
Ngay hoat dong: 01/02/2007
Hoat dong chinh: Quan ly phat trien he swimsuit top nuoc,cung ung,kinh doanh nuoc sach…


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...