Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Tên giao dịch: THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cầu
Giấy phép kinh doanh: 0304803601 | Ngày cấp: 18/01/2007
Mã số thuế: 0304803601
Ngày hoạt động: 01/02/2007
Hoạt động chính: Quản lý phát triển hệ thống cấp nước,cung ứng,kinh doanh nước sạch…


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY CO PHAN CAP NUOC THU DUC

Ten giao dich: THU DUC WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Dia chi: 8 Khong Tu, Phuong Binh Tho, Quan Thu Duc, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Xuan Cau
Giay phep kinh doanh: 0304803601 | Ngay cap: 18/01/2007
Ma so thue: 0304803601
Ngay hoat dong: 01/02/2007
Hoat dong chinh: Quan ly phat trien he thong cap nuoc,cung ung,kinh doanh nuoc sach…