Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Châu

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Châu
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Châu
Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Châu

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Công ty Cổ phần

Địa Chỉ : 15 Phố Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội – Quận Hai Bà Trưng

Điện Thoại : (84-4) 8.624826 – 8.621664

E-Mail : pkdtt@haichau.com

Website : http://www.haichau.com

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện :

Chức Vụ :

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Công ty Bánh Kẹo Hải Châu

Email: sale@haichau.com

Công ty Bánh kẹo Hải Châu là một doanh nghiệp Nhà n Ước, thành viên của Tổng Công ty mía đ Ường I – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tiền thân là Nhà máy Hải Châu đ Ược thành lập ngày 2/9/1965.

Trụ sở làm việc của Công ty đ Ược đặt trên khu vực chung c Ư rộng lớn ở phía Nam thành phố với diện tích trên 50.000m2 tại địa bàn Quận Hai Bà Tr Ưng – Thành phố Hà Nội, giao thông đi lại thuận lợi và còn là nơi trung tâm du lịch của cả n Ước.

Là một trong những Công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bánh, kẹo, thực phẩm với trên 35 năm không ngừng phát triển, liên tục đổi mới công nghệ và đầu t Ư thiết bị hiện đại với qui mô phát triển ngày càng cao. Trong những năm gần đây (1995-2001), Công ty tiêp tục đầu t Ư và nâng cao công suất chất l Ượng gồm 7 dây chuyền thiết bị hiện đại nhất của Cộng hoà Liên Bang Đức, Hà Lan, Đài Loan, Trung Quốc… và sản xuất các chủng loại sản phẩm rất đa dạng: bánh bích quy, quy kem, l Ương khô tổng hợp, kem xốp, kem xốp phủ sôcôla, kẹo cứng, kẹo mềm các loại, bột canh và bột canh I-ốt các loại với gần 100 chủng loại mặt hàng rất phong phú và chất l Ượng cao.

Quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty tăng lên hàng năm với tốc độ tăng tr Ưởng bình quân trên 20 năm, doanh thu sản phẩm hàng hoá trên 160 tỷ VNĐ/năm, tăng trên 350 so với năm đầu mới đầu t Ư. Tổng sản phẩm bánh, kẹo, bột canh các loại hiện nay gần 20.000 tấn/năm.

Để cùng hoà nhập với xu thế phát triển chung của nền kinh tế thị tr Ường, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện hiện ch Ương trình ISO-9000: 2000, công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty đã ngày càng đổi mới hơn về ph Ương thức quản lý, với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế chiếm tỷ trọng 20 lực l Ượng lao động và công nhân kỹ thuật lành nghề đ Ược đào tạo chuyên sâu, giàu tiềm năng kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo, chế biến thực phẩm.

Tất cả các sản phẩm Hải Châu đều đ Ược sản xuất từ nguyên liệu có chất l Ượng cao, đ Ược chọn lọc kỹ l Ưỡng và kiểm tra ngặt nghèo theo tiêu chuẩn Nhà N Ước. Trong tổ chức sản xuất đ Ược thực hiện trên dây chuyền khép kín bằng công nghệ tiên tiến từ khâu sơ chế nguyên liệu đến khâu đóng gói sản phẩm đều đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều kiện vệ sinh môi tr Ường.

Sản phẩm Hải Châu từ lâu đ Ược Ưa chuộng trên hầu hết khắp các miền đất n Ước và ngày càng đ Ược ng Ười tiêu dùng tín nhiệm bởi chất l Ượng luôn đảm bảo, chủng loại phong phú, giá cả hợp lý, bao bì mẫu mã th Ường xuyên đ


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty Co Phan Banh Keo Hai Chau
Ten cong ty: Cong Ty Co Phan Banh Keo Hai Chau
Ten doanh nghiep: Cong Ty Co Phan Banh Keo Hai Chau

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Cong ty Co phan

Dia Chi : 15 Pho Mac Thi Buoi, P. Vinh Tuy, Q. Hai Ba Trung, Ha Noi – Quan Hai Ba Trung

Dien Thoai : (84-4) 8.624826 – 8.621664

E-Mail : pkdtt@haichau.com

Website : http://www.haichau.com

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien :

Chuc Vu :

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Cong ty Banh Keo Hai Chau

Email: sale@haichau.com

Cong ty Banh keo Hai Chau la mot doanh nghiep Nha n Uoc, thanh vien cua Tong Cong ty mia d Uong I – Bo Nong nghiep va phat trien nong thon, tien than la Nha may Hai Chau d Uoc thanh lap ngay 2/9/1965.

Tru so lam viec cua Cong ty d Uoc dat tren khu vuc chung c U rong lon o phia Nam thanh pho voi dien tich tren 50.000m2 tai dia ban Quan Hai Ba Tr Ung – Thanh pho Ha Noi, giao thong di lai thuan loi va con la noi trung tam du lich cua ca n Uoc.

La mot trong nhung Cong ty hang dau cua Viet Nam trong linh vuc san xuat banh, keo, thuc pham voi tren 35 nam khong ngung phat trien, lien tuc doi moi cong nghe va dau t U thiet bi hien dai voi qui mo phat trien ngay cang cao. Trong nhung nam gan day (1995-2001), Cong ty tiep tuc dau t U va nang cao cong suat chat l Uong gom 7 day chuyen thiet bi hien dai nhat cua Cong hoa Lien Bang Duc, Ha Lan, Dai Loan, Trung Quoc… va san xuat cac chung loai san pham rat da dang: banh bich quy, quy kem, l Uong kho tong hop, kem xop, kem xop phu socola, keo cung, keo mem cac loai, bot canh va bot canh I-ot cac loai voi gan 100 chung loai mat hang rat phong phu va chat l Uong cao.

Quy mo san xuat kinh doanh cua Cong ty tang len hang nam voi toc do tang tr Uong binh quan tren 20 nam, doanh thu san pham hang hoa tren 160 ty VND/nam, tang tren 350 so voi nam dau moi dau t U. Tong san pham banh, keo, bot canh cac loai hien nay gan 20.000 tan/nam.

De cung hoa nhap voi xu the phat trien chung cua nen kinh te thi tr Uong, Cong ty da xay dung va trien khai thuc hien hien ch Uong trinh ISO-9000: 2000, cong tac quan ly san xuat kinh doanh cua Cong ty da ngay cang doi moi hon ve ph Uong thuc quan ly, voi doi ngu can bo khoa hoc ky thuat va quan ly kinh te chiem ty trong 20 luc l Uong lao dong va cong nhan ky thuat lanh nghe d Uoc dao tao chuyen sau, giau tiem nang kinh nghiem trong linh vuc san xuat banh keo, che bien thuc pham.

Tat ca cac san pham Hai Chau deu d Uoc san xuat tu nguyen lieu co chat l Uong cao, d Uoc chon loc ky l Uong va kiem tra ngat ngheo theo tieu chuan Nha N Uoc. Trong to chuc san xuat d Uoc thuc hien tren day chuyen khep kin bang cong nghe tien tien tu khau so che nguyen lieu den khau dong goi san pham deu dam bao cac tieu chuan ky thuat va cac dieu kien ve sinh moi tr Uong.

San pham Hai Chau tu lau d Uoc Ua chuong tren hau het khap cac mien dat n Uoc va ngay cang d Uoc ng Uoi tieu dung tin nhiem boi chat l Uong luon dam bao, chung loai phong phu, gia ca hop ly, bao bi mau ma th Uong xuyen d